Przedszkole Publiczne w Ochodzach; 46-070 Ochodze ul.Ogrodowa 2; Tel:(77) 464-62-51 E-mail: ppocho@interia.pl

Strona główna

 

************************ 

 

Porozumienie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

zawarte na podstawie art. 106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.)

pomiędzy Panią Beatą Dobosz, Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Ochodzach, a Panem Leonardem Pietruszką, Wójtem Gminy Komprachcice w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej od 1 września 2020 r., w tym wysokości opłat.

§ 1.Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnione są dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 2.1.Ustala się wysokość dziennej stawki za przygotowane posiłki dla dziecka korzystającego z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach w następującej wysokości:

1/ 2,70 zł za śniadanie

2/ 4,50 zł za obiad

3/ 1,80 zł za podwieczorek

2.Dzienna stawka, o której mowa w ust.1 obejmuje wartość surowca zużytego do przygotowania śniadania, obiadu i podwieczorka.

§ 3.Miesięczna stawka za wyżywienie równa się iloczynowi wartości dziennej stawki i liczbie dni faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.

§ 4.Opłatę wnosi się za dany miesiąc w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola na podstawie pisemnej informacji zawierającej rozliczenie opłat.

§ 5. Opłaty są uiszczane w formie przelewu na konto wskazane przez dyrektora.